Rogaland får mer drikkevann

Glass med vann i naturen
Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Drikkevann er et brennhett tema i mange av landets kommuner – store og små, i sør og nord. Saken er at altfor mange kommuner mangler nok drikkevann fordi befolkningsveksten har vært høyere enn prognosene tilsa. Og dessuten har gamle, «gode» vannkilder vist seg å være upålitelige når temperaturer og nedbørsmengder oppfører seg slik de for eksempel gjorde i hete-/tørkesommeren 2018.

jonn egil berget

Jonn Egil Berget i IVAR er prosjektleder for bygging av ny hovedvannledning.

Alle kommuner er nå pålagt å sørge for at det finnes reservevannsløsninger dersom dagens hovedvannledning og vannbehandlingsanlegg skulle svikte – det være seg av tørke eller av teknisk sammenbrudd. Og nå leter man i nærområdet etter flere drikkevannsmuligheter. Men selv om Norge er et vannrikt land, kan det være langt å gå, og det tar mange år og mange kommunale penger å etablere rørledninger og anlegg når først beslutningen er tatt. Men aller først må man prosjektere og legge frem planer og budsjetter for en politisk beslutning.  Det krever også tid og kompetanse ikke alle kommuner rår over.

Rogaland

er kommet et godt stykke på vei med å etablere alternativ drikkevannstilførsel, og har jobbet med forarbeid og prosjektering av ny drikkevannskilde og ny transportledning i flere år.

13 av Rogalandskommunene har gått sammen om å tilrettelegge vann og avløp gjennom et interkommunalt selskap som heter «IVAR». (I=Interkommunalt, V=Vann, A= Avløp, R=Renovasjon»).

Dette selskapet har hovedkontor på Mariero i Stavanger. De skal sørge for disse tjenestene til 320 000 innbyggere – en befolkning i vekst.  IVAR sørger for utbygging, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettet og eier og driver 5 vannverk. En ny vannledning fra Langevatn i Gjesdal kommune til Tjensvoll i Stavanger er nå langt på vei ferdig prosjektert og regulerinsplaner legges ut til høring i disse dager.

3 mil med rør

Det er snakk om en rørledning på totalt nær 33 kilometer i dimensjonene 1200 – 1400 m.m. – et stort prosjekt i nasjonal målestokk.

Prosjektleder for den nye vannkilden er Jonn Egil Berget. Han fremlegger prosjektet til høring nå, og håper å komme i gang med anleggsarbeidet allerede våren neste år.

– Vi er nå i gang med arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser og håper på rask behandling av den reguleringsplanen som legges nå, sier han.

– Om vi så kommer i gang neste vår, regner vi en anleggsperiode på 3-4 år før den nye vannkilden er koplet opp mot vårt hovedvannbehandlingsanlegg. Men da vil vi også ha etablert et vannforsyningsnett som skal dekke behovet i mange år fremover.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp