Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres

Folkehelsemeldinga er presentert for Stortinget!
Norsk Vann har engasjert seg sterkt i utarbeidelsen av Vannbransjens Innovasjonsprogram som omtales i Folkehelsemeldinga .

Norsk vann om Folkehelsemeldinga: Program for teknologiutvikling i vannbransjen må realiseres.

Norsk Vann har engasjert seg sterkt i utarbeidelsen av Vannbransjens Innovasjonsprogram som omtales i Folkehelsemeldinga og har også utarbeidet et tosiders innspill til de folkevalgte i forbindelse med høringen av meldingen som fant sted 9. mai.

Ingun Tryland

Ingun Tryland i Norsk Vann har stor tro på at realisering av Vannbransjens Innovasjons-program som omtales i den nye Folkehelsemeldinga kan bidra til en raskere og mer kostnadseffektiv utvikling av landets infrastruktur for vann og avløp. Det trengs!

Ingun Tryland, som er rådgiver innen teknologiutvikling i Norsk Vann, forteller til Oval at Norsk Vann under høringene av den nye meldingen har valgt å fokusere  på  viktigheten av et program for teknologiutvikling i vannbransjen og at dette innovasjonsprogrammet må bli realisert snarest mulig.

– Norsk Vann mener ellers at behovet for en 2% årlig fornyelsestakt for VA-ledningsnettet trolig er satt for høyt, men fornyelsestakten må økes betraktelig og trolig med rundt 50% i gjennomsnitt, sier Tryland til Oval.

– Kommunene må selv ta utgangspunkt i sitt eget ledningsnett når det gjelder nettets alder, materialer, grunnforhold, vannkvalitet mm, og må utarbeide sin egen fornyelsesplan ut fra dette. Det er denne planen som bør danne utgangspunktet for fornyelsesbehovet. Mange kommuner jobber godt med ledningsfornyelse, men mange trenger også økt kapasitet og kompetanse for å klare dette. Norsk Vann mener programmet for teknologiutvikling i vannbransjen (VIP) som er foreslått, vil være svært viktig for vannbransjen blant annet for å få opp fornyelsestakten og for å bygge kompetanse, demonstrere nye metoder i pilotprosjekter og utvikle ny teknologi. Vi vil oppfordre entreprenører og leverandører til å ta del i satsingen fra en samlet vannbransje på et Senter for Vanninfrastruktur med tilknytning til NMBU på Ås.

I innspillet til Høringen om Folkehelsemeldinga peker Norsk Vann på nettopp dette og skriver bl.a.:

« Den omfattende vann- og avløpsinfrastrukturen må utbygges, vedlikeholdes og fornyes i takt med behovene. Investeringsbehovet for de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene er estimert til drøye 280 milliarder kroner i perioden 2016-2040. 64% av investeringsbehovet er knyttet til fornyelse av vann- og avløpsnettet, der dagens investeringsnivå må økes med ca. 50% for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Befolkningsvekst, som krever økt kapasitet i infrastrukturen, er en annen viktig årsak til investeringsbehovet.  Andre viktige kostnadsdrivere er klimatilpasningstiltak for å håndtere et våtere og villere vær og tiltak som må gjennomføres for å overholde krav  i lover og forskrifter,  som strengere rensekrav og krav til sikkerhet og beredskap.

De store investeringene gir store muligheter for grønn vekst og miljøarbeidsplasser over hele landet, og for omstilling til en mer sirkulær økonomi. Men for å få løst utfordringene på en mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv måte, er det helt nødvendig med kompetansebygging, forskning, teknologiutvikling og innovasjon. De kommunale vann- og avløpstjenestene finansieres med gebyrer fra abonnentene. For å motvirke store økninger i gebyrene, må vannbransjen samarbeide om teknologiutvikling og mer effektiv tjenesteproduksjon.»

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp