Mange trenger råd om overvann

En illustrasjon av en grønn vegg
De massene som benyttes i og bak murene, må absorbere vannmengdene og bør også beplantes med vannabsorberende planter (succulenter).

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Min faglige interesse for overvann startet imidlertid med at jeg fikk vann i kjelleren i huset mitt på grunn av underdimensjonert offentlig ledningsnett. Tre ganger etter hverandre skjedde dette i to forskjellige hus. Da tenkte jeg at det måtte være behov for en bedrift med kompetanse innen håndtering av overflatevann og løsvann og evne til å overføre denne kunnskapen til markedet. En slik bedrift burde ha gode vekstmuligheter slik ekstremværet utvikler seg.

Per Møller-Pedersen

Daglig leder av Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, har fulle dager med rådgivning omkring overvann.

Per Møller-Pedersen etablerte dermed et selskap som begynte å arbeide med vannproblematikk. Etter noen år oppsto det et samarbeid med to andre selskaper i Sandnes-området: Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS – begge med høy kompetanse og interessante produkter for å arbeide med overvann på ulike nivåer. Det førte til at Storm Aqua AS ble etablert i 2015 og tilknyttet Skjæveland Gruppen.

– Storm Aqua er et kompetanse- og rådgivingsselskap. De viktigste kundegruppene er rådgivende ingeniører og landskapsarkitekter over hele landet, samt utbyggere, kommuner og offentlige instanser som for alvor ser utfordringene og trenger råd og bistand. Vi samarbeider godt med Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk på mange ulike områder, men i Storm Aqua har vi satt fokus på rådgivning, innspill til prosjektering og produktutvikling. Vi samarbeider også med andre selskaper i bransjen.

Vil være med fra starten!

– Det innebærer at Storm Aqua gjerne vil delta fra planleggingsstadiet med måling og dokumentasjon der det kreves til forskning og produktutvikling. Jo tidligere man begynner å arbeide med håndtering av overvann, jo større fleksibilitet har man og jo større er sjansen for å kunne få til gode og kostnadseffektive løsninger. Vi deler mer enn gjerne vår kompetanse og våre erfaringer gjennom foredrag, miniseminarer og på Klimatilpasningsdagene i september der vi møter et interessert og engasjert fagmiljø, forklarer Møller-Pedersen.

– Storm Aqua er engasjert av Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk til å gjennomføre innovasjon og produktutvikling. Vi er også industripartner i forskningsprogrammet Klima 2050. Det har resultert i en rekke ulike løsninger som kan tilpasses de overvanns-problemene en oppdragsgiver måtte ha. Siden ingen utfordringer er helt like, blir heller ikke løsningene like.  Men vi har en verktøykasse med løsninger som kan brukes enkeltvis eller i pakkeløsninger.

Bilde av en grønn vegg

Slik kan en «grønn vegg» se ut. Den kan bremse overflatevannet og fordrøye vannstrømmene samtidig som den fungerer som støymur for nærmiljøet.

Verktøykassen fra Storm inneholder blant annet:

  • Urbane uterom der taket i bygninger tas i bruk som et attraktivt bruksrom samtidig som det fungerer som en overvannsløsning og fordrøyer avrenning.
  • Regnbed er lavtliggende bed i terrenget som samler regnvann og fordrøyer avrenningen. Storm har utviklet en prefabrikert løsning som også har innebygget en vinterfunksjon.
  • Permeable dekker – er dekker av betongheller for veier, gater og garasjer der vannet slipper gjennom dekket ved hjelp av brede fuger og kan infiltreres til grunnen der forholdene ligger til rette for dette. Alternativt kan vannet fordrøyes og slippes kontrollert ut på nettet.
  • Levende, grønne vegger der spesielle betongelementer i kombinasjon med beplantning kan fordrøye avrenningen samtidig som veggene demper støy- og støvplager.
  • Fordrøyningsbassenger kan være åpne eller nedgravde og er ofte aktuelt der avrenningen av overvann og flomvann må forsinkes.
  • Flomveier kan være åpne eller lukkede. Men flomveiene må beregnes nøye i forkant av at de anlegges – ofte kan det være mulig å åpne gjendekkede bekker og vannfar. Å tegne inn flomveier bør høre hjemme i enhver utbyggingsplan – men blir ikke alltid gjort.

Tilpass elementene til lokale behov !

Verktøyer som nevnt ovenfor – og flere andre – vil kunne brukes i kombinasjoner alt etter de lokale forhold og behov. Det er avgjørende at det i forkant er foretatt beregninger og at man vet om grunnen har kapasitet til å infiltrere vannet. Noen ganger er det nødvendig å forete grunnundersøkelser. Nettopp dette er Storm Aquas spesialkompetanse.

– Vi har helt siden starten fått en veldig god mottakelse i fagmiljøene og kunne egentlig bruke hele vår kapasitet på å holde foredrag og gi råd og veiledning. Så stor interesse møter vi, at vi nå vurderer å utvide bemanningen og arbeidsområdet. Så langt har vi arbeidet mest med oppdrag i nærområdet Sandnes, Stavanger og Sørvest-landet, men vi har også hatt en del oppdrag i Oslo. Vi vil også gjerne arbeide med oppgaver i østlandsområdet og Midt-Norge. Vi har dessuten økende pågang fra andre land, men mangler kapasitet til å gå utenlands – så langt.

– De norske fagmiljøene har nå forstått utfordringene som følger med ekstremvær, og heldigvis er det mye kompetanse og engasjement i alle deler av VA-miljøene, mener Møller-Pedersen.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp