En egen lov for VA?

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

VI HAR TRO PÅ OLA ELVESTUEN!

– Før valget sa Ola Elvestuen (V) at han ville være Norges klima-, vann- og miljøminister hvis han ble statsråd for Klima- og miljødepartementet! Etter valget har vi i Norsk Vann hatt møte med ham, og vi håper og forventer at det nå endelig blir tatt et ansvar for å få på plass en egen vanntjenestelov. Noe hele bransjen har bedt om gjennom mange år! Elvestuen viser et genuint engasjement på vannområdet, og han har også bred kompetanse nettopp når det gjelder vann, avløp og overvann og miljøeffektene på dette området. Sier direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Ønsket om og behovet for en egen vanntjenestelov for hele landet er mange år gammelt. Det er allerede mange lover og forskrifter på dette området, som styrer blant annet kvalitet og sikkerhet ved tjenestene, og ansvaret for dette regelverket er fordelt på mange departementer.

– Men det finnes ingen landsdekkende lov som regulerer forholdet mellom den enkelte kommunes leveranse av vann- og avløpstjenester og innbyggernes plikter og rettigheter i kundeforholdet! sier Hofshagen. – Her må hver enkelt kommune – hver for seg – fastsette abonnementsvilkår ut fra en anbefalt mal kalt «Standard abonnementsvilkår». Vi mener at det må være felles regler for dette.

– Hvorfor er det så vanskelig å få på plass et slikt regelverk?

– Mange politikere og byråkrater mener nok at det klarer seg med de lover og forskrifter som allerede foreligger, men i praksis ser vi jo at det helt fundamentale – ansvarsforholdet mellom leverandør og mottaker av vann- og avløpstjenestene – ikke er regulert. Det vil være viktig og effektivt for både innbyggerne, kommunene og statlige myndigheter at man kommer frem til avklarte rammebetingelser for en så viktig tjeneste.

– Hva kan Norsk Vann og bransjen bidra med på dette området?

– Vi har for flere år siden lagt frem for myndighetene et forslag til lovbestemmelser – et utgangspunkt for lovarbeidet som nå må komme i gang i departementet. Det er snakk om å bygge ut eksisterende lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som regulerer eierskap og gebyrer, til en modernisert og mer helhetlig vanntjenestelov som også avklarer ansvar, rettigheter og plikter. Og nå har vi endelig håp om at vi kan få gjennomslag for dette viktige behovet – det vi kaller en «missing link» i dagens regelverk.

– Hva skjer med overvannsreglene?

– Vi spør Elin Riise som er jurist i Norsk Vann og som har jobbet i flere år for å få departementene og politikerne til å se nytten av lovfestede rammer for vanntjenestene som kommunene leverer til sine innbyggere. Hun satt som medlem i det utvalget som utredet spørsmålene omkring overvannsproblemeneOvervannsutvalget – som leverte sin utredning til departementet i desember 2015 (NOU 2015:16). Ett av rådene dette utvalget ga departementet, var at det bør etableres en egen sektorlov for VA der overvannsarbeidet må legges inn som en viktig del.

– I forrige utgave av VA-Info tok vi opp utvalgets arbeid og konklusjonene i rapporten – og vi refererte også departementets svar til oss da vi ba om kommentarer til det videre arbeid med saken. Svar som etter vår mening ikke var til å bli særlig klokere av.

– Når vi så langt ikke har fått gjennomslag, tror jeg det skyldes at ingen i staten føler et overordnet og helhetlig ansvar for kommunens vann- og avløpstjenester. Norsk Vann har jobbet med dette i 14 år. Jeg synes det er slitsomt å ikke nå frem med våre argumenter, men tror at vi nå endelig kan få et gjennombrudd og komme i gang med konstruktivt arbeid for å lage en felles vanntjenestelov som alle kommuner og hele bransjen kan slutte opp om.

Se flere aktuelle saker

Alle politiske partier prioriterer vann og avløp, men mest med fagre ord

OVAL har gjennom mange år arbeidet for å skape fortgang i den helt nødvendige fornyelsen av landets vann- og avløpsnett. Stabler med dokumenter, utredninger, analyser og planer er lagt på bordet for lokale og sentrale myndigheter, men så langt er det ikke mulig å se at den innsatsen som gjøres av VA-aktørene, gir noen bedring å snakke om.

Norsk Vanns nye sjef Thomas Bree: Ny mann i VA-sandekassa!

Den nye sjefen i Norsk Vann begynte i jobben i sommer. Om du ikke har registrert at det er en ny mann ved roret i organisasjonen, er det ifølge ham selv fordi han «skynder seg langsomt». Selv om det denne høsten har vært mange oppslag om VA- situasjonen i landet.

Folkehelseinstituttet: Blir vi syke av norsk drikkevann?

Ingen vet. Men om et års tid vil vi vite mye mer om hvor mange som blir magesyke av drikkevannet årlig i Norge. For nå er Folkehelseinstituttet i gang for første gang med en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge antall tilfeller av forbigående magesyke med diaré og/eller oppkast forårsaket av drikkevannet.

Askøy-tannlegen bygde eget vannrenseanlegg

Om ikke det offentlige kan levere rent og trygt drikkevann, får vi skaffe oss det selv!

Hvor store er egentlig storbyens drikkevannslekkasjer?

Oslo VAV sikter mot en drikkevannslekkasje på 20% eller bedre i sine målsettinger. Det er et oppsiktsvekkende lavt lekkasjetall som de færreste kommuner er i nærheten av, og vi spør Lars Wermskog i Oslo vav hvordan man har tenkt å oppnå slike resultater ?

E.coli i barnehage: Flere tester drikkevannet etter Askøy

NRK fikk nylig utført en kontroll av drikkevannsflaskene i en barnehage. Åtte tilfeldige flasker ble testet og laboratoriet i selskapet Synlab i Porsgrunn fant både koliforme bakterier, kimtall og E.coli.
Flere nyheter
Bla opp