Rogaland får mer drikkevann

Glass med vann i naturen
Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Drikkevann er et brennhett tema i mange av landets kommuner – store og små, i sør og nord. Saken er at altfor mange kommuner mangler nok drikkevann fordi befolkningsveksten har vært høyere enn prognosene tilsa. Og dessuten har gamle, «gode» vannkilder vist seg å være upålitelige når temperaturer og nedbørsmengder oppfører seg slik de for eksempel gjorde i hete-/tørkesommeren 2018.

jonn egil berget

Jonn Egil Berget i IVAR er prosjektleder for bygging av ny hovedvannledning.

Alle kommuner er nå pålagt å sørge for at det finnes reservevannsløsninger dersom dagens hovedvannledning og vannbehandlingsanlegg skulle svikte – det være seg av tørke eller av teknisk sammenbrudd. Og nå leter man i nærområdet etter flere drikkevannsmuligheter. Men selv om Norge er et vannrikt land, kan det være langt å gå, og det tar mange år og mange kommunale penger å etablere rørledninger og anlegg når først beslutningen er tatt. Men aller først må man prosjektere og legge frem planer og budsjetter for en politisk beslutning.  Det krever også tid og kompetanse ikke alle kommuner rår over.

Rogaland

er kommet et godt stykke på vei med å etablere alternativ drikkevannstilførsel, og har jobbet med forarbeid og prosjektering av ny drikkevannskilde og ny transportledning i flere år.

13 av Rogalandskommunene har gått sammen om å tilrettelegge vann og avløp gjennom et interkommunalt selskap som heter «IVAR». (I=Interkommunalt, V=Vann, A= Avløp, R=Renovasjon»).

Dette selskapet har hovedkontor på Mariero i Stavanger. De skal sørge for disse tjenestene til 320 000 innbyggere – en befolkning i vekst.  IVAR sørger for utbygging, vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettet og eier og driver 5 vannverk. En ny vannledning fra Langevatn i Gjesdal kommune til Tjensvoll i Stavanger er nå langt på vei ferdig prosjektert og regulerinsplaner legges ut til høring i disse dager.

3 mil med rør

Det er snakk om en rørledning på totalt nær 33 kilometer i dimensjonene 1200 – 1400 m.m. – et stort prosjekt i nasjonal målestokk.

Prosjektleder for den nye vannkilden er Jonn Egil Berget. Han fremlegger prosjektet til høring nå, og håper å komme i gang med anleggsarbeidet allerede våren neste år.

– Vi er nå i gang med arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser og håper på rask behandling av den reguleringsplanen som legges nå, sier han.

– Om vi så kommer i gang neste vår, regner vi en anleggsperiode på 3-4 år før den nye vannkilden er koplet opp mot vårt hovedvannbehandlingsanlegg. Men da vil vi også ha etablert et vannforsyningsnett som skal dekke behovet i mange år fremover.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp