En egen lov for VA?

Ola Elvestuen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

VI HAR TRO PÅ OLA ELVESTUEN!

– Før valget sa Ola Elvestuen (V) at han ville være Norges klima-, vann- og miljøminister hvis han ble statsråd for Klima- og miljødepartementet! Etter valget har vi i Norsk Vann hatt møte med ham, og vi håper og forventer at det nå endelig blir tatt et ansvar for å få på plass en egen vanntjenestelov. Noe hele bransjen har bedt om gjennom mange år! Elvestuen viser et genuint engasjement på vannområdet, og han har også bred kompetanse nettopp når det gjelder vann, avløp og overvann og miljøeffektene på dette området. Sier direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Ønsket om og behovet for en egen vanntjenestelov for hele landet er mange år gammelt. Det er allerede mange lover og forskrifter på dette området, som styrer blant annet kvalitet og sikkerhet ved tjenestene, og ansvaret for dette regelverket er fordelt på mange departementer.

– Men det finnes ingen landsdekkende lov som regulerer forholdet mellom den enkelte kommunes leveranse av vann- og avløpstjenester og innbyggernes plikter og rettigheter i kundeforholdet! sier Hofshagen. – Her må hver enkelt kommune – hver for seg – fastsette abonnementsvilkår ut fra en anbefalt mal kalt «Standard abonnementsvilkår». Vi mener at det må være felles regler for dette.

– Hvorfor er det så vanskelig å få på plass et slikt regelverk?

– Mange politikere og byråkrater mener nok at det klarer seg med de lover og forskrifter som allerede foreligger, men i praksis ser vi jo at det helt fundamentale – ansvarsforholdet mellom leverandør og mottaker av vann- og avløpstjenestene – ikke er regulert. Det vil være viktig og effektivt for både innbyggerne, kommunene og statlige myndigheter at man kommer frem til avklarte rammebetingelser for en så viktig tjeneste.

– Hva kan Norsk Vann og bransjen bidra med på dette området?

– Vi har for flere år siden lagt frem for myndighetene et forslag til lovbestemmelser – et utgangspunkt for lovarbeidet som nå må komme i gang i departementet. Det er snakk om å bygge ut eksisterende lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, som regulerer eierskap og gebyrer, til en modernisert og mer helhetlig vanntjenestelov som også avklarer ansvar, rettigheter og plikter. Og nå har vi endelig håp om at vi kan få gjennomslag for dette viktige behovet – det vi kaller en «missing link» i dagens regelverk.

– Hva skjer med overvannsreglene?

– Vi spør Elin Riise som er jurist i Norsk Vann og som har jobbet i flere år for å få departementene og politikerne til å se nytten av lovfestede rammer for vanntjenestene som kommunene leverer til sine innbyggere. Hun satt som medlem i det utvalget som utredet spørsmålene omkring overvannsproblemeneOvervannsutvalget – som leverte sin utredning til departementet i desember 2015 (NOU 2015:16). Ett av rådene dette utvalget ga departementet, var at det bør etableres en egen sektorlov for VA der overvannsarbeidet må legges inn som en viktig del.

– I forrige utgave av VA-Info tok vi opp utvalgets arbeid og konklusjonene i rapporten – og vi refererte også departementets svar til oss da vi ba om kommentarer til det videre arbeid med saken. Svar som etter vår mening ikke var til å bli særlig klokere av.

– Når vi så langt ikke har fått gjennomslag, tror jeg det skyldes at ingen i staten føler et overordnet og helhetlig ansvar for kommunens vann- og avløpstjenester. Norsk Vann har jobbet med dette i 14 år. Jeg synes det er slitsomt å ikke nå frem med våre argumenter, men tror at vi nå endelig kan få et gjennombrudd og komme i gang med konstruktivt arbeid for å lage en felles vanntjenestelov som alle kommuner og hele bransjen kan slutte opp om.

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp