Statlige planretningslinjer

Jostedalsbreen
Jostedalsbreen

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval.

Staten ønsker å utarbeide klare retningslinjer for klima- og energiplanlegging i den enkelte kommune. I kommuneplanens samfunnsdel og andre relevante planer bør kommunen, basert på lokale forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur.

Klima- og miljødirektoratet har sendt til høring forslag til «statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene» i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd. Frist for å gi uttalelse til forslaget var 1. desember 2017.

Forslag omfatter mange aspekter ved klima og energiplanlegging. De delene som er av særlig interesse for VA-sektoren er følgende utdrag:

Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre overordnede og tverrsektorielle mål for samfunns- og arealutvikling. Klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn, som krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer og mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet. Klimaprofilene vil være en viktig del av kunnskaps-grunnlaget.

Statlige planer

Kommuneplanens arealdel må brukes aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som ivaretar hensynet til et klima i endring. Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt for farer, som for eksempel flom og skred. For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og andre materielle verdier er det nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen, vurderes om klimaendringer gir endret risiko og sårbarhet for slike hendelser. Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas.

Helhetlige løsninger

Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende (våtmarker, naturlige bekker mv.) eller nye (grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Ikrafttredelse

Retningslinjen trer i kraft straks. Retningslinjen erstatter Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene av 4. september 2009.

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Kommentarer til forslaget

I forslaget fastslåes det at de såkalte klimaprofilene skal brukes ved vurderinger av konsekvenser ved klimaendringene. Dette er anslag for hvor mye sterkere regnintensiteter man skal dimensjonere for enn det dagens regnintensitetskurver viser (IVF-kurver). Fylkene har fått en anbefaling på å bruke en klimafaktor på 1,4 for sterke regn som har regnvarighet mindre enn 3 timer. Det vil si at man legger til 40 % på de regnintensitetene som dagens IVF-kurvet viser. Klimaprofilene kan finnes for alle fylker på www.klimaservicesenter.no

Se flere aktuelle saker

Ny direktør i Norsk Vann

Norsk Vann har ansatt ny direktør

Overflatevann bør håndteres på overflaten

Aco Nordic er et velkjent og godt renommert firma innen VA

Omfattende tiltak mot overvann?

Norges offentlige utredninger anbefaler omfattende tiltak mot overvann

Arctic Entrepreneur 2019

22. januar åpnet MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sin årlige messe i utstillingshallen på The Qube på Gardermoen.

«Frida» fikk flom inn på kommuneplanene

Standard-løsningen for å kvitte seg med elver og bekker som forstyrret utbyggingsplaner i byer og tettsteder, var i mange år grei:

Skred og flom kommer ofte uanmeldt

At været blir stadig voldsommere og mer uforutsigbart, er alle enige om.
Flere nyheter
Bla opp