Sandfang reduserer miljøgiftene

Sandfang kan fjerne nærmere 40 – 50 % av miljøgiftene i veivannet. Det viser ferske undersøkelser som også understreker at sandfang ofte vil være det eneste rensetrinnet for forurenset overvann fra veier, før vannet slippes ut i nærmeste sårbare bekk eller vassdrag.

I Norge fins det mellom 100 000 og 200 000 gatesandfang. De representerer en investering i størrelsesorden 10 000 millioner kr. Sandfang anlegges normalt ikke for å rense overvann, men først og fremst for å hindre tilstopping av de avløpsledningene som får tilført overvann fra gater og veier. Tilstopping kan også føre til redusert hydraulisk kapasitet i ledningsnettet som igjen kan føre til vannskader. Et sandfang bør ideelt tømmes når ca. 50 % av lagringsvolumet er oppfylt.

Det er behov for å finne enkle driftsikre løsninger som kan gi en enda bedre renseeffekt i sandfangene, og dette var tema for et nylig fagtreff i Norsk vannforening. Foredragene derfra kan du laste ned fra nettsidene til Norsk vannforening.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt kommunen å foreta en registrering av kommunens sandfangkummer, utarbeide rutiner og frekvens på tømming basert på risikovurderinger og igangsette regelmessig tømming av disse. Disse tiltakene måtte være gjennomført innen 15. juni 2018, med hjemmel i Forurensningsloven § 7 fjerde ledd (plikt til å unngå forurensning) og § 24 første ledd (drift og vedlikehold av avløpsanlegg).

Oddvar Lindholm

v/ prof. em. Oddvar Lindholm i Oval

Senioringeniør Simon Haraldsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viste på Fagtreffmøtet at kommunene i hans fylke var godt i gang med å etterkomme kravene.

 

Sandfang anlegges normalt ikke for å rense overvann, men først og fremst for å hindre tilstopping av de avløpsledningene som får tilført overvann fra gater og veier.

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp