Mange trenger råd om overvann

En illustrasjon av en grønn vegg
De massene som benyttes i og bak murene, må absorbere vannmengdene og bør også beplantes med vannabsorberende planter (succulenter).

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Min faglige interesse for overvann startet imidlertid med at jeg fikk vann i kjelleren i huset mitt på grunn av underdimensjonert offentlig ledningsnett. Tre ganger etter hverandre skjedde dette i to forskjellige hus. Da tenkte jeg at det måtte være behov for en bedrift med kompetanse innen håndtering av overflatevann og løsvann og evne til å overføre denne kunnskapen til markedet. En slik bedrift burde ha gode vekstmuligheter slik ekstremværet utvikler seg.

Per Møller-Pedersen

Daglig leder av Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, har fulle dager med rådgivning omkring overvann.

Per Møller-Pedersen etablerte dermed et selskap som begynte å arbeide med vannproblematikk. Etter noen år oppsto det et samarbeid med to andre selskaper i Sandnes-området: Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS – begge med høy kompetanse og interessante produkter for å arbeide med overvann på ulike nivåer. Det førte til at Storm Aqua AS ble etablert i 2015 og tilknyttet Skjæveland Gruppen.

– Storm Aqua er et kompetanse- og rådgivingsselskap. De viktigste kundegruppene er rådgivende ingeniører og landskapsarkitekter over hele landet, samt utbyggere, kommuner og offentlige instanser som for alvor ser utfordringene og trenger råd og bistand. Vi samarbeider godt med Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk på mange ulike områder, men i Storm Aqua har vi satt fokus på rådgivning, innspill til prosjektering og produktutvikling. Vi samarbeider også med andre selskaper i bransjen.

Vil være med fra starten!

– Det innebærer at Storm Aqua gjerne vil delta fra planleggingsstadiet med måling og dokumentasjon der det kreves til forskning og produktutvikling. Jo tidligere man begynner å arbeide med håndtering av overvann, jo større fleksibilitet har man og jo større er sjansen for å kunne få til gode og kostnadseffektive løsninger. Vi deler mer enn gjerne vår kompetanse og våre erfaringer gjennom foredrag, miniseminarer og på Klimatilpasningsdagene i september der vi møter et interessert og engasjert fagmiljø, forklarer Møller-Pedersen.

– Storm Aqua er engasjert av Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk til å gjennomføre innovasjon og produktutvikling. Vi er også industripartner i forskningsprogrammet Klima 2050. Det har resultert i en rekke ulike løsninger som kan tilpasses de overvanns-problemene en oppdragsgiver måtte ha. Siden ingen utfordringer er helt like, blir heller ikke løsningene like.  Men vi har en verktøykasse med løsninger som kan brukes enkeltvis eller i pakkeløsninger.

Bilde av en grønn vegg

Slik kan en «grønn vegg» se ut. Den kan bremse overflatevannet og fordrøye vannstrømmene samtidig som den fungerer som støymur for nærmiljøet.

Verktøykassen fra Storm inneholder blant annet:

  • Urbane uterom der taket i bygninger tas i bruk som et attraktivt bruksrom samtidig som det fungerer som en overvannsløsning og fordrøyer avrenning.
  • Regnbed er lavtliggende bed i terrenget som samler regnvann og fordrøyer avrenningen. Storm har utviklet en prefabrikert løsning som også har innebygget en vinterfunksjon.
  • Permeable dekker – er dekker av betongheller for veier, gater og garasjer der vannet slipper gjennom dekket ved hjelp av brede fuger og kan infiltreres til grunnen der forholdene ligger til rette for dette. Alternativt kan vannet fordrøyes og slippes kontrollert ut på nettet.
  • Levende, grønne vegger der spesielle betongelementer i kombinasjon med beplantning kan fordrøye avrenningen samtidig som veggene demper støy- og støvplager.
  • Fordrøyningsbassenger kan være åpne eller nedgravde og er ofte aktuelt der avrenningen av overvann og flomvann må forsinkes.
  • Flomveier kan være åpne eller lukkede. Men flomveiene må beregnes nøye i forkant av at de anlegges – ofte kan det være mulig å åpne gjendekkede bekker og vannfar. Å tegne inn flomveier bør høre hjemme i enhver utbyggingsplan – men blir ikke alltid gjort.

Tilpass elementene til lokale behov !

Verktøyer som nevnt ovenfor – og flere andre – vil kunne brukes i kombinasjoner alt etter de lokale forhold og behov. Det er avgjørende at det i forkant er foretatt beregninger og at man vet om grunnen har kapasitet til å infiltrere vannet. Noen ganger er det nødvendig å forete grunnundersøkelser. Nettopp dette er Storm Aquas spesialkompetanse.

– Vi har helt siden starten fått en veldig god mottakelse i fagmiljøene og kunne egentlig bruke hele vår kapasitet på å holde foredrag og gi råd og veiledning. Så stor interesse møter vi, at vi nå vurderer å utvide bemanningen og arbeidsområdet. Så langt har vi arbeidet mest med oppdrag i nærområdet Sandnes, Stavanger og Sørvest-landet, men vi har også hatt en del oppdrag i Oslo. Vi vil også gjerne arbeide med oppgaver i østlandsområdet og Midt-Norge. Vi har dessuten økende pågang fra andre land, men mangler kapasitet til å gå utenlands – så langt.

– De norske fagmiljøene har nå forstått utfordringene som følger med ekstremvær, og heldigvis er det mye kompetanse og engasjement i alle deler av VA-miljøene, mener Møller-Pedersen.

Se flere aktuelle saker

Pipelife satser på Smartline i Europa

I fjor markerte Surnadalsbedriften Pipelife Norge 10-årsjubileum for lansering av det innovative systemet for innomhus avløp, Smartline. Etter at systemet nå har fått en ledende posisjon i det norske markedet, ønsker Pipelife at også rørleggere utenfor landets grenser skal få øynene opp for det unike, norske rørsystemet og satser nå langsiktig på Europa.

Vi må bygge «vanntette» samfunn

HVA GJØR VI OM VI OPPLEVER KØBENHAVN-OVERSVØMMELSEN OG FRIDA-FLOMMEN HOS OSS?

Mange trenger råd om overvann

– Jeg er opprinnelig utdannet som geolog og derfor har VANN vært et sentralt tema for meg i mange år.

Hver fjerde amerikaner drikker forurenset vann

Det amerikanske magasinet National Geographic refererer i siste nummer (nr. 3 2019) fra en fersk undersøkelse som er foretatt i USA og som viser at hver fjerde innbygger drikker vann som ikke holder den kvalitet som er foreskrevet i USAs «Safe Drinking Water Act».

Grevling sparer graving

Vann- og avløpsetaten i Oslokommune har i samråd med flere ekspertgrupper utviklet en helt ny metode for «gravefri» tilkopling av stikkledninger til hovedvannsledning.

Vekk med overvannet – inn med drikkevannet

Alle byer og kommuner kjemper mot overvann og oversvømmelser.
Flere nyheter
Bla opp