Kraftsenter for hele VA-bransjen

Kompetansesenteret
Senteret leier tomt ved siden av Universitetet på Ås og om alt går etter planen, settes spaden i jorda allerede om et par år.

En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Universitetet i Ås.

Der skal Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen bygges. Norge har et VA-ledningsnett med en gjenskaffelsesverdi over 1340 milliarder kroner. Nå har vi et etterslep på vedlikehold og oppgradering som vil kreve årlige investeringer i milliardklassen hvert eneste år frem til 2040, forklarer Sigurd Grande som er avdelingsdirektør i Oslo VAV og som har ledet styringsgruppen som forleden kunne presentere planene for landets nye «Nasjonalt Kompetansesenter for Vann- og Avløpsinfrastruktur».

Sigurd Grande

Sigurd Grande fra Oslo VAV har ledet styringsgruppen under forprosjekteringen av det nye Senteret.

Hele verdikjeden satser

– Skal vi makte den jobben som ligger foran oss, er det helt nødvendig at hele næringen går sammen om å bygge høyere kompetanse hos de som i dag arbeider i alle ledd i verdikjeden – og at vi tilrettelegger for en hardt tiltrengt rekruttering av dyktige nye medarbeidere. Det er her det nye Kompetansesenteret får en avgjørende rolle.

Styringsgruppen for det nye senteret kunne forleden invitere til informasjonsmøte om planene for senteret, og det ble arrangert ved Universitetet på Ås (NMBU). På en tomt rett ved universitetet skal senteret bygges og NMBU vil delta med å tilrettelegge undervisning og aktiviteter når senteret står klart. Universitetet har lenge hatt høy kompetanse på VA og har dyktige lærekrefter senteret vil ha bruk for.

Øvingsfelt og opplæringssenter

Senteret vil bestå av et øvingsfelt der et omfattende ledningsnett vil bli lagt, og øvingsområdet tilrettelegges slik at det vil kunne foregå praktisk opplæring og trening «i felten». I tilknytning til selve anleggsområdet blir det oppført bygninger som skal romme undervisningsrom og fremvisningsrom for produktleverandører.

Forspillet til senter prosjektet startet egentlig i 2008 da RIN – Rørinspeksjonen i Norge – trengte et øvingsfelt og kontaktet Universitetet på Ås. Norsk Vann ble etter hvert koplet inn, og har organisert satsningen siden 2014.

Læresenter for hele Norge

Planene har fått god mottakelse i regjeringen – så god at forprosjektet til Senteret ble tildelt 17,5 millioner kroner over Statsbudsjettet i 2017, som kommer i tillegg til 2,5 mill. som ble bevilget i fjor.

– For å fullfinansiere prosjektet trenger vi nå 15 millioner kroner som bransjen selv må trå til med. Dette tror vi skal gå greit, for entusiasmen vi møter, er svært gledelig, mener Grande.

– Senteret vil få en viktig rolle for hele landet som et sentralt lærested – noe vi ikke har i dag.

Med 400 kommuner, hvorav mange små, samt en entreprenør og leverandørbransje spredt på mange små aktører, trengs det et kraftsenter der alle i bransjen kan hente kompetanse og kunnskaper som trengs for å rehabilitere ledningsnettet vårt i årene som kommer.

 

 


Se flere aktuelle saker

Ekstremværet - i kroner og øre

De virkelig store katastrofene er knyttet til storm, og stormene blir hyppigere og kommer tettere og med stadig mer voldsom kraft. Flom og skader fra overflatevann øker jevnt og trutt.

Sandfang reduserer miljøgiftene

Sandfang kan fjerne nærmere 40 – 50 % av miljøgiftene i veivannet. Det viser ferske undersøkelser som også understreker at sandfang ofte vil være det eneste rensetrinnet for forurenset overvann fra veier, før vannet slippes ut i nærmeste sårbare bekk eller vassdrag.

Tørr sommer?

Sommeren 2018 gikk inn i historien som den varmeste og tørreste på mange, mange år.

Vi får til mer sammen

Kommunesammenslåing: Vi får til mer sammen enn hver for oss. Kommuner over hele landet har startet prosessen med å slå seg sammen med nabokommunene for å skape større enheter som i fellesskap kan få til mer. Også på VA-sektoren.

Fra flom til tørke

VA-situasjonen i Norge: fra flom og oversvømmelse til tørke og vannmangel

Vann på avveie i Arendal

– Ja, vi i Norsk Vann stilte opp i Arendalsuka for sjette gang for å få de viktige vanntemaene på den nasjonale dagsorden, forteller Toril Hofshagen.
Flere nyheter
Bla opp