Fornyelse av VA-nettet

Rustet rør
Fornyelse av VA-nettet

GAMMELDAGS, DYRT OG DÅRLIG eller INNOVATIVT OG MARKEDSRETTET?

Norsk Vann har i en rapport beregnet at investeringene i kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg fram til 2040 vil være nær 280 milliarder kroner, hvorav omkring 180 milliarder kroner gjelder fornyelse
av gamle og dårlige rørsystemer.
 

Christen Ræstad

Christen Ræstad mener VA-bransjen har PLIKT til nytenking

– De som skal forvalte disse enorme økonomiske midlene har etter min mening en PLIKT til aktivt å lete etter de beste og rimeligste løsningene, mener Christen Ræstad som gjennom mange år har arbeidet som rådgiver innen vann- og avløpsspørsmål.

Innovasjonen starter med den nytenkende KREVENDE KUNDEN. I motsetning til hva som synes å være en inngrodd oppfatning hos mange, har regelverket for offentlige anskaffelser klare føringer som muliggjør innovasjonsrettede offentlige anskaffelser. Bruk denne muligheten! Sett funksjonskrav til løsningen, og inviter entreprenører, produsenter og leverandører til å tilby sin løsning. Det fremmer langt bedre innovasjon enn å spesifisere at en inspeksjonsluke skal være 62 x 62 cm med grønne skruer.

I 2015 eksporterte danske bedrifter produkter og vanntjenester for omkring 20 milliarder norske kroner. Et grovt overslag viser at tilsvarende tall for Norge var under 1 milliard kroner. Dette er elendige tall som klart forteller at vi må satse langt mer på utvikling av ny teknologi, mener Ræstad.

– Forskning er selvfølgelig en viktig faktor, men i mange tilfeller er det ikke FOU som starter og driver frem innovasjonen. En forutsetning for kunne drive virksomheter på denne måten er at det er styrke, kompetanse, «brain capacity» og risikovillighet i offentlige etater. Vi må satse sterkere på virksomheter som tiltrekker seg dyktige fagfolk og «avler» kompetanseutvikling. Med 422 (2020) kommuner, er det en bratt bakke dit! Vi trenger selvstendige regionale offentlige eide vannselskap!

– I et seminar nylig kom det et kommunalt hjertesukk: «Det er ikke lett for en kommune å bestille på DOFFIN en løsning som ikke finnes!». Men Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune gjorde nettopp det,…og de fikk napp. No Dig Challenge har med en innsats på mer enn 50 000 timer og utenlandske private investeringer utviklet en løsning for å koble til nye stikkledninger for vann fra en kjeller og ut på den kommunale vannledningen, fullstendig uten graving. Prototypen er demonstrert med vellykket resultat i 2017. Heltene i utviklingsarbeidet er Hortensbedriften Techni.

Men det løsner nå!?

Det er også mange andre tiltak knyttet til innovasjon som det er grunn til å glede seg over, mener Ræstad:

  • Norsk Vann har samlet de 10 største kommunene og 10 interkommunale vannselskap i et felles initiativ der det er identifisert ni satsingsområder.Arbeidet ledes av Ingun Tryland. Hun har skaffet seg god oversikt over satsingsområdene, statlige støtteordninger og ikke minst hvordan virksomhetene kan og bør satse på innovasjon i sine anskaffelser. Dette er ved å være kompetente og med vilje til å tenke nytt. Så det løsner!
  • Leverandørbedriftene er i ferd med å samle de to vannklyngene av vannbedrifter i en felles nasjonal «vannklynge». En rendyrking av disse kommersielle bedriftene gir muligheter for prosjektsamarbeid og internasjonal markedsføring.
  • Innovasjon Norge satser nå på innovasjon i offentlig sektor gjennom programmet «Drømmeløftet». Strategiene i dette passer ideelt for teknologisatsing innen kommunalteknikken og vannsektoren. Forsknings- og utviklingsprosjekter i direkte samarbeid mellom en bedrift og en kommune er unntatt fra kravet om konkurranseutsetting, og kan få økonomisk støtte.
  • DIFI er direktoratet som forvalter regelverket for offentlige anskaffelser der DOFFIN er arenaen for konkurranseutsetting. Et godt forslag fremkom på et seminar: «Fjern avkryssingsmuligheten der det står: «Alternative tilbud tilbys ikke»». DIFI lanserer også nye anskaffelsesprosedyrer, blant annet «Best Value Procurement (BVP)» som leder til å kjøpe den beste løsningen, som ikke alltid er den billigste i innkjøp.
  • Næringslivet gjennom NHO, kommunene gjennom KS og DIFI samarbeider om leverandørutvikling gjennom «Nasjonalt program for leverandørutvikling».
  • Norges Forskningsråd har et allsidig tilbud om finansiering av innovasjonsprosjekter som SkatteFUNN og flere næringsrettete programmer.SkatteFUNN er ordningen som har størst økonomisk betydning for bedriftene, ikke minst fordi skattefradraget gis som tilskudd hvis bedriften ikke er i skatteposisjon.

– Regionalt er de Regionale Forskningsfondene (RFF) i fylkeskommunene viktige samarbeidspartnere for næringsliv som ønsker å utvikle mye løsninger for blant annet offentlig sektor.

  • Gjennom programmene FORKOMMUNE satses det spesielt på offentlig sektor. Gjennom FORREGION er det engasjert 45 «kompetansemeglere» som jobber fylkesvis med å løfte frem forsknings- og utviklingsprosjekter i et samarbeid blant annet med næringssjefene i fylkeskommunene. Jeg er selv en av disse, med Vestfold som arbeidsområde. Så vidt jeg vet, er jeg den eneste som har offentlig infrastruktur og vannsektoren som tema. Ta kontakt hvis du har en smart vannidé! rastad@online.no .

Med begge ben på bakken står vi stille

I disse tider, der alt skal «granskes», er risikovillighet ikke en vesentlig del av offentlig sektor. Det er synd, for store offentlige virksomheter kan jo nettopp fordele slik risiko over tid og på mange betalende. Innovasjon er likevel lønnsomt, selv om man «går på en smell» av og til. Den som har begge beina trygt plantet på jorda, står som kjent stille!

Det kan virke enklere og mer lettvint å kjøpe gårsdagens løsning …. og bli der!

Se flere aktuelle saker

Epilog etter Askøy: Drikkevann blir politikk først når det skifter farge

Statsråd Sylvi Listhaug instruerte forleden Mattilsynet om å sette i verk en kartlegging av drikkevannet i alle landets kommuner i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Støre: Vi må få en vannlov!

Midt i all publisitet omkring vannforurensing, sykdom og død i forbindelse med helsefarlig vann fra kommunens anlegg i Askøy, dukker partileder (og kanskje kommende statsminister?) Jonas Gahr Støre opp i beste sendetid på TV-nyhetene.

Vi må ha rent vann i kranen

I VG 8. juni 2019 slår redaktøren fast på lederplass: «Vi må ha rent vann i kranen»

Regjeringen vil benchmarke. Vil kommunene?

Milliarder av kroner verdt i drikkevann lekker ut av kommunale vannledningsnett i året. Hvor lenge skal vi godta at det er slik, spør Tore Larsen i MEF.

Rogaland får mer drikkevann

Mange kommuner leter etter drikkevann og reservevannkilder.

Ingen alvorlige snøsmeltingsvarsler fra NVE

Nå kommer nok varmen – men vi har tro på at vi skal slippe de store oversvømmelsene og flommene, mener Ingerborg Kleivane Krøgli i NVE.
Flere nyheter
Bla opp